Jump to content

Registration Terms

 

 

<center>Postanowienia ogólne</center>

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum dyskusyjnego działającego w domenie internetowej http://www.forumrolnicze.pl.

2. Każda osoba uprawniona jest do bezpłatnej rejestracji na forum.

3. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

4. Wiążącym dla użytkowników jest regulamin aktualnie znajdujący sią na stronie internetowej http://www.forumrolnicze.pl.

5. W przypadku zmiany regulaminu użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani na łamach forum lub drogą mailową.<br>

 

<center>Użytkownicy</center>

 

1. Na łamach niniejszego forum użytkownicy mają prawo do swobodnej wymiany informacji i poglądów, jeżeli tylko ich działanie nie narusza niniejszego regulaminu lub obowiązującego w Polsce prawa.

2. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej dostąpnej funkcjonalności forum, a wszelkie podejmowene przez nich dzialania związane z korzystaniem z forum nie mogą wykraczaą poza zakres udostąpnionych możliwości.

3. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania forum.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum jakichkolwiek treści, których rozpowszechnianie jest zabronione przez obowiązujące w Polsce prawo, a także materiałów o charakterze pornograficznym lub godzących w czyjeś dobre imią.

5. Zabronione jest bez zgody administratora umieszczanie na forum materiałów reklamowych oraz odnośników do stron komercyjnych.

6. Posty pisane na forum nie powinny odbiegać od jego tematyki, chyba, że zaistnieje ku temu uzasadniony powód lub zostaną one zamieszczane w utworzonych do tego celu działach.

7. Przy pisaniu postów należy staraą sią przestrzegć zasad polskiej pisowni.

8. Nie należy nadużywć sposobów pisania mających na celu zwrócenie uwagi lub wyrażenie emocji (wielkie litery, wykrzykniki, pogrubiony tekst).

9. Nie należy umieszczać na forum postów nie wnoszących nic do dyskusji, nie stanowiących jednocześnie jakiejkolwiek wartości dla innych jego użytkowników. <br>

 

<center>Zarządzający</center>

 

1. Osobami zarządzającymi forum są administrator i moderator.

2. Administrator dba o techniczną sprawnośą funkcjonowania forum.

3. Zarządzający obowiązani są do nie udostąpniania osobom trzecim danych podanych przez użytkowników podczas rejestracji na forum.

4. Zarządzający mogą usuwać treści zamieszczane na forum, jeżeli naruszają one niniejszy regulamin.

5. Za naruszenie regulaminu użytkownicy mogą byą karani ostrzeżeniami przez zarządzających.

6. Piąte z kolei ostrzeżenie otrzymane przez użytkownika skutkuje zablokowaniem jego dostąpu do forum (ban).

7. W przypadku szczególnie drastycznego naruszenia regulaminu zarządzający mogą zablokować dostąp użytkownika do forum, nawet w sytuacji, kiedy nie posiadał on na swoim koncie ostrzeżeń